کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
شرکت آ شیان پارس به یک نیروی خانم برای نظافت امور منزل نیازمندیم. به یک نیروی خانم برای نگهداری از سالمند به صورت شبانه روزی نیازمندیم. 09173161479