کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
مجموعه غذایی کاووکی برای تکمیل کادر آشپزخانه و فروش خود به مهارت های زیر نیازمند است : ۱. کمک آشپز ۳ نفر آقا ٢. فروشنده ۱۰ نفر خانم ٣. کارگر ساده ۱۰ نفر آقا متقاضیان ترجیحا ساکن بندرعباس باشند. به تما...