کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به کارگر ساده جوان جهت کار در نجاری سفارشی سازی نیازمندیم کارگاه واقع در شهرک واوان حقوق ۱۵۰۰ بیمه بعد از ۲۰ روز تعطیلات رسمی تعطیل ساعت کاری ۸ تا ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ ناهاری ۱۴:۳۰ تا ۱۹ جای خواب ندار...