کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
یک شرکت معتبر به ٤ کارگر ساده جهت حفاری زمین تا عمق ١ متر باحقوق ثابت ومتغیر تا ٣ میلیون درماه بصورت استخدام رسمی درشرکت بهمراه بیمه نیازمندیم 09901933600