کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک کارگر ساده جهت،یک شیف کاری عصر در آقای پاچینی واقع در داروپخش حدفاصل میدان صادقیه به طرف چهار راه اتوبوسرانی نیازمندیم. با حقوق و مزایا به همراه شام