کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک کارگر ساده غیر سیگاری در مغازه ابمیوه بستنی فروشی در اسلامشهر نیازمندیم ۲ روز مرخصی در ماه بیمه از ماه دوم ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ساعت کاری ۲ ساعت وقت استراحت شام قرار داد ۱ ساله .۰۹۲۱۳۴۷۳۴۷۷