کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به چند فروشنده خانم با سابقه کار درمانتو فروشی یا پوشاک جهت کار درمانتوفروشی واقع درخیابان شریعتی نیازمندیم ساعت کار صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۲۱ نهار یک ساعت تعطیل جمعه ها از ساعت ۱۲ به بعد حقوق هشت صدهزا...