کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
دعوت به همکاری _فروشنده *آقا و خانم *آشنابه اصول فروش *فن بیان خوب *یک شیفت _تخته کار *حرفه ای در تکه کردن مرغ و ماهی -کارگرساده *مجرد *خوابگاه و تغذیه موجوداست. محل کار:گلشهر،بعدازپاساژ نخل،نبش خیابا...