کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
شرکت پخش مواد غدایی و بهداشتی هرمز استار جهت تکمیل کادر خود حسابدار استخدام میکند شرایط: با حداقل ۱سال سابقه کار با ظاهر آراسته و منظم روزانه ۸ساعت کار مزایا: حقوق ۱/۵۰۰/۰۰۰ تلفن هماهنگی جهت مصاحبه ۰۹...