کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به تعدادی وردست خانم جهت کار در کارگاه خیاطی نیازمندیم محدوده طلاب میدان عسکریه