کارپیشه
به چند نفر کارگر ماهر،نیمه ماهر،ساده،با حقوق قانون کار،سرویس،بیمه،درشرکت سوپرالکتریک جهت همکاری نیازمندیم.یاباشماره زیر تماس فرمایید۰۹۹۰۲۷۹۶۲۸۹ویاباشماره۰۹۳۳۳۲۶۰۴۷۴

آگهی‌های مشابه